Regulamin

§ 1

[Postanowienia wstępne]

 

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania oraz techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.numispoland.pl oraz na wszystkich powiązanych podstronach, zwanego dalej „sklepem”. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników sklepu, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym sklep.

2. Każdy potencjalny użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

3. Przystąpienie do udziału w sklepie, poprzez złożenie zamówienia, traktowane jest na równi z akceptacją treści Regulaminu.

4. Podstawą prawną Regulaminu są w szczególności:

– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 15, poz. 93 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926),

- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

5. Nazwa sklepu, jak również wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

6. Informacje i ceny prezentowane na stronie www.numispoland.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

[Definicje]

 

Na potrzeby Regulaminu, wymienionym poniżej pojęciom przypisano następujące znaczenia:

a) Administrator – podmiot, udostępniający zasoby Portalu oraz umożliwiający realizację świadczonych w jego ramach Usług - NUMIS.POLAND Sp. Z o.o. S.k.  ul. L. Okulickiego 35, 61-413  Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rzeczypospolitej Polskiej nr 0000535935, numer NIP: 7811904992, numer REGON: 360559027, numer telefonu: +48 730 355 999, adres e-mail: sklep@numispoland.pl;

b) Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług sklepu i jego zasobów na zasadach, określonych w Regulaminie; Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w sklepie, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca, we własnym imieniu, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, dokonane bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego;

c) Formularz rejestracyjny – formularz, dostępny na stronie internetowej www.numispoland.pl,  zawierający dane i oświadczenia Użytkownika, związane z jego uczestnictwem w sklepie;

d) Dane osobowe – gromadzone na stronach sklepu, jak również w wyniku ich przekazania podczas Rejestracji, informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych, związanych z prowadzeniem sklepu. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.numispoland.pl.

 

§ 3

[Warunki korzystania ze sklepu]

 

1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na produkty numizmatyczne – banknoty, monety, papiery wartościowe itp. przedstawione na stronach sklepu www.numispoland.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie opisy, zdjęcia i informacje dodatkowe dotyczące prezentowanych pozycji są przedstawiane w dobrej wierze. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek w ich treści. Administrator ma obowiązek dostarczenia zamówionej pozycji bez wad. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika co do wiarygodności opisu lub autentyczności zakupionych pozycji, Użytkownik ma prawo do ich zwrotu.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.numispoland.pl 24 godziny na dobę przez cały rok. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje w chwili skutecznego złożenia przez niego zamówienia.

3. Ceny wszystkich produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Wszystkie produkty są produktami oryginalnymi, kolekcjonerskimi.

5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.numispoland.pl. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu i z prośbą o potwierdzenie, a po jego dokonaniu, użytkownik dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem faktu zawarcia umowy.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu środków finansowych na konto sklepu. Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem tradycyjnym, płatnościami internetowymi/szybkimi przelewami, których operatorem jest PayU SA.

7. Sklep NUMIS.POLAND nie wysyła zakupionych towarów za pobraniem.

8. Za zamówione pozycje Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty według ustalonego sposobu płatności, najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (wg daty wpływu środków na konto sklepu). Wydłużenie terminu płatności musi być uzgodnione ze sklepem na piśmie bądź potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej przed upływem powyższego terminu.

9. Każda wysyłka jest ubezpieczona.

10. Wysyłka zamówionych pozycji następuje w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu środków na konto sklepu, przy czym zamówione pozycje doręczane są Użytkownikowi poleconym listem priorytetowym lub za pośrednictwem kuriera (w zależności od opcji dostawy wybranej przez Użytkownika podczas składania zamówienia).

11.  Zamówione pozycje niezapłacone w terminie wskazanym w pkt. 8 powyżej, zostaną ponownie wystawione do sprzedaży a zamówienie zostanie anulowane.

12 NUMIS.POLAND zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień od klientów nie stosujących się do postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 4 [Reklamacje]

 

1. Wszelkie przypadki reklamacji powinny być zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres pocztowy Administratora, wskazany w § 2 ppkt a niniejszego Rejulaminu,  bądź specjalnego Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie sklepu.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko/firmę, Login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgłoszenia.

4. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Administrator zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej , na adres Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W razie uznania reklamacji, produkt zwrócony przez Użytkownika nie może być uszkodzony. Z uwagi na to, że oferowane w sklepie produkty są produktami kolekcjonerskimi, zwracany produkt musi być przekazany w stanie niezmienionym i nienaruszonym.

6. W przypadku uznania reklamacji zwrot środków finansowych zostanie dokonany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata, w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji (za datę zwrotu środków finansowych przyjmuje się dzień wydania przez Administratora dyspozycji przelewu).

 

§ 5 [Odstąpienie]

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) ), Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyn, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionej pozycji.

2. Użytkownik – konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, za wyjątkiem:

  • kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Administratora (polecony list priorytetowy),
  • kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Użytkownika – konsumenta.

3. Do zachowania terminu, wskazanego w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane przesyłką listową, kierowaną pod adres NUMIS.POLAND Sp. Z o.o. S.k., 61-413 Poznań, ul. Okulickiego 35,  jak również pocztą elektroniczną (adres: sklep@numispoland.pl ). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej sklepu.  W przypadku oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator ma obowiązek przesłać na adres poczty elektronicznej nadawcy potwierdzenie jego otrzymania.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik – konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. W razie odstąpienia od umowy, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika – konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionej pozycji. Zwrot płatności powinien nastąpić przelewem dokonanym na numer rachunku bankowego Użytkownika – konsumenta, z którego została uiszczona należność za zamówiony towar. Jeżeli Użytkownik – konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do chwili otrzymania zamówionej pozycji  z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

6. W razie odstąpienia od umowy, Użytkownik – konsument ma obowiązek zwrócić zamówiona pozycję niezwłocznie, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Dla zachowania terminu wystarczające jest odesłanie pozycji przed jego upływem.

7. W razie odstąpienia od umowy, Użytkownik – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionej przez siebie pozycji, będące skutkiem działań wykraczających poza sprawdzenie charakteru i cech zamówionej pozycji.

 

 

 

§ 6 [Postanowienia końcowe]

 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności – przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory między Administratorem, a Użytkownikiem, w pierwszej kolejności rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub przed sądem polubownym, o ile Użytkownik wyrazi taką wolę. Jeżeli próby polubownego zakończenia sporu okażą się bezskuteczne, spór rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Administartor oświadcza, iż nie jest zobowiązany do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, takich jak np. mediacja, sąd polubownych czy sąd arbitrażowy, a w związku z tym nie korzysta z nich.

3. Administrator wskazuje, iż pod następującem adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

 

34. Wszelkie pytania, opinie i wnioski, dotyczące funkcjonowania sklepu, oraz oświadczenia, składane Administratorowi w formie elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@numispoland.pl .

45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 13.01.2017 r.